Chính sách bảo mật thông tin cá nhân

Chính sách bảo mật thông tin cá nhân

Học viện Mirait(Học viện như phía dưới) nhận thức được tầm quan trọng của việc bảo vệ thông tin cá nhân và chúng tôi cẩn thận sử dụng, bảo vệ và quản lý thông tin cá nhân của các bạn. Tất cả các nhân viên của trường hiểu tầm quan trọng của việc bảo vệ thông tin cá nhân và sẽ bảo vệ thông tin theo các chính sách dưới đây.

1) Mục đích thu thập thông tin cá nhân

  1. ① Cung cấp thông tin như thông tin trường học và thông tin thuyết trình
  2. ② Liên lạc, trả lời về các tài liệu và yêu cầu khác nhau
  3. ③ Hỗ trợ những vấn đề về nhập học
  4. ④ Quản lý tình hình chi trả và tình hình tham dự
  5. ⑤ Cung cấp thông tin về việc học lên và tìm việc làm
  6. ⑥ Phát hành thẻ sinh viên và nhiều chứng chỉ khác…

2) Sử dụng thông tin cá nhân

Trường chúng tôi sẽ sử dụng thông tin cá nhân trong phạm vi mục đích đã được chỉ định tại thời điểm thu thập thông tin cá nhân, cần thiết cho việc thực hiện công việc. Trường hợp sử dụng thông tin cá nhân vượt quá mục đích sử dụng chúng tôi sẽ thông báo tới khách hàng.

3) Quản lý thông tin cá nhân

Trường chúng tôi quản lý thông tin cá nhân nhận được từ khách hàng một cách nghiêm ngặt và an toàn dưới sự giám sát của người quản lý. Chúng tôi sẽ tỉ mỉ chú ý và có biện pháp thích hợp đối với việc rò rì, mất mát, giả mạo,truy cập thông tin cá nhân trái phép từ bên ngoài

4) Sử dụng khác ・Cung cấp cho bên thứ 3

Thông tin cá nhân nhận được từ khách hàng thì chúng tôi sẽ không sử dụng cho mục đích khác hoặc cung cấp cho bên thứ 3 trừ trường hợp sau

  1. ① Trường hợp được yêu cầu bởi một tổ chức công cộng dựa trên quy định của luật pháp
  2. ② Trường hợp được sự đồng ý của bạn
  3. ③ Trường hợp bảo vệ tài sản của trường và của khách hàng
  4. ④ Trường hợp nguy hiểm đến tính mạng , sức khỏe của khách hàng ,và công chúng

5) Thay đổi chính sách cơ bản

Trường chúng tôi sẽ cải thiện hoặc sửa đổi chính sách này trong trường hợp cần thiết. Trong trường hợp đó thì những nội dung thay đổi sẽ được đăng trên trang web của trường.

Nhấn vào đây để biết thêm thông tin chi tiết

みらいTO日本語学院 Mirait Japanese Academy Logo

TEL.0584-78-6200

TOP